Jest prawomocny wyrok NSA. Zarząd Powiatu w Jaśle musi powierzyć stanowisko dyrektora I LO Barbarze Wierdak-Cyboroń

Konkurs ogłoszony w maju 2019 r. na dyrektora I LO w Jaśle wygrała Barbara Wierdak-Cyboroń. Jednak Zarząd Powiatu w Jaśle dopatrzył się nieprawidłowości i zdecydował się na jego unieważnienie. Sprawa trafiła do sądu. Po prawie dwóch latach, przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zapadł prawomocny wyrok, w konsekwencji którego Barbarze Wierdak-Cyboroń niezwłocznie powinno zostać powierzone na okres pięciu lat stanowisko dyrektora I LO w Jaśle.

Zarząd Powiatu w Jaśle w maju 2019 r. ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego. Swoją kandydaturę zgłosiły dwie osoby, w tym dotychczasowa dyrektor placówki- Barbara Wierdak-Cyboroń. Decyzję w tej sprawie podejmowała dwunastoosobowa komisja konkursowa, która wybrała ją na dyrektora szkoły. Tymczasem jeszcze w dniu konkursu rozpoczęły się liczne niezapowiedziane kontrole przeprowadzane przez pracowników starostwa z upoważnienia starosty. 27 sierpnia 2019 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę o unieważnieniu konkursu z powodu nieprawidłowości, które ich zdaniem mogły mieć wpływ na jego wynik, gdyż mieli wątpliwości co do prawidłowego wyłonienia przedstawicieli rady rodziców do komisji konkursowej. Pełnienie obowiązków dyrektora I LO na okres 10 miesięcy powierzono nauczycielowi Sebastianowi Styczyńskiemu.

Barbara Wierdak-Cyboroń postanowiła walczyć o swoje prawa w sądzie. Jednocześnie złożyła skargę do wojewody podkarpackiego, który uznał, że unieważnienie konkursu było niezgodne z prawem. 27 lutego 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył obie skargi – pani Barbary oraz wojewody stwierdzając nieważność uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle dotyczącej unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora I LO w Jaśle. Zarząd Powiatu zdecydował się złożyć skargę kasacyjną do Najwyższego Sądu Administracyjnego w Warszawie. – Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Zarządu Powiatu w Jaśle od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie stwierdzającego nieważność uchwały tego organu o unieważnieniu konkursu na stanowisko dyrektora I LO w Jaśle. Wyrok ten jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu, konkurs na stanowisko dyrektora, w którym wyłoniona została Pani Barbara Wierdak-Cyboroń został prawidłowo rozstrzygnięty. Według posiadanych przeze mnie informacji moja mocodawczyni zwróciła się z pismem do Zarządu Powiatu o podjęcie działań w celu dostosowania obecnej sytuacji do takiej, która będzie odpowiadać prawu, zgodnie ze wskazanymi wyrokami sądów administracyjnych – podkreśla radca prawny Arkadiusz Chmielowski, pełnomocnik Barbary Wierdak-Cyboroń. – Nadmieniam, że zgodnie z art. 63 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, iż w trakcie toczącego się postępowania Zarząd Powiatu w wyniku rozpisania kolejnego konkursu wyłonił kandydata i powierzył mu stanowisko dyrektora szkoły, pomimo, iż mógł skorzystać z innej przewidzianej prawem możliwości – dodaje.

Zarząd Powiatu zdecydował się 28 stycznia 2020 r. ogłosić konkurs na dyrektora I LO w Jaśle. Jedynym kandydatem, który zgłosił swoją kandydaturę w tym postępowaniu był Jacek Nawrocki, były dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle. Nie czekając na ogłoszenie wyroku WSA w Rzeszowie, kilka dni przez rozprawą zarząd powołał go na stanowisko dyrektora liceum. Teraz zarząd ma niemiały orzech do zgryzienia, bowiem według prawomocnego wyroku NSA – Barbarze Wierdak-Cyboroń powinni powierzyć niezwłocznie stanowisko dyrektora tej szkoły. Sama zainteresowana złożyła wniosek do Zarządu Powiatu w Jaśle o ustosunkowanie się do wyroku sądu z 16 lutego 2021 r. oddalającego jego skargę kasacyjną i wniosła o jak najszybsze powierzenie jej stanowiska dyrektora I LO w Jaśle.

 

Autor: Ilona Dziedzic

Zobacz artykuł z komentarzami na stronie portalu Jasło dla Ciebie – Jaslo4u.plLINK

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *